အျခားဆီခ်ိဳမ်ား ဟူ၍ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားရသည္မွာ ေရာဂါအေၾကာင္းရင္း တိက်စြာ ရွာေတြ႔ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ တိက်စြာသတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ားကုိ စုေ၀းထားလုိ၍ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ အမ်ားစုကုိ အေၾကာင္းရင္း အတိအက် ရွာေဖြႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆီးခ်ိဳ-၁ ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳ-၂ တစ္ခုခုအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ကုသၾကေလ့ရွိသည္။

စင္စစ္ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္လွ်င္ တိက်ေသာ ေရာဂါအေၾကာင္းရင္း ရွိမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါတုိင္းတြင္ ေရာဂါတစ္ခုကုိ ေတြ႔ရတုိင္း တိက်ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွာမေတြ႔ႏုိင္ေသးသည္မွာ သုေတသန လုိအပ္ခ်က္ သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ သုေတသနမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္ႏုိင္လ်င္ ယခင္က ဆီးခ်ိဳ-၁ သုိ႔မဟုတ္ ဆီးခ်ိဳ-၂ ဟု ျခဳံငုံသမုတ္ခဲ့ေသာ လူနာအခ်ိဳ႔ကုိ ၄င္းတုိ႔၏ ေရာဂါအေၾကာင္းရင္း အလုိက္ သီးသန္႔ျပန္လည္ ခြဲျခား ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။

ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္ ေတြ႔ရွိရသမွ် တိက်ေသာ ေရာဂါအေၾကာင္းအခ်ိဳ႔ ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးရုိးဗီဇ

မ်ိဳးရုိးဗီဇ ေဗဒအေနႏွင့္ ဘီတာဆဲလ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဂ်င္းန္ (Gene) ထြန္းျခင္း ေၾကာင့္လည္း လူသား၏ ဘီတာဆဲလ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ား ပ်က္ယြင္းသည္ကုိ ေတြ႔ထားသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ကုခန္းနယ္ပယ္တြင္ ဤအမ်ိဳးအစားကုိ ဆီးခ်ိဳ-၁ ထဲထည့္၍ ကုသေနၾကရသည္။ ဤလည္း မ်က္ေစ့လည္စရာ တစ္ခ်က္ပင္။

အင္ဆူလင္

ဆီးခ်ိဳ-၁ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳ-၂ တုိ႔တြင္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ရသည္မွာ အင္ဆူလင္ ထုတ္လုပ္မွဳက်ဆင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အင္ဆူလင္၏အစြမ္းသတၱိကုိ ခႏၶာကုိယ္က ခုခံျခင္းမ်ိဳး ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ အင္ဆူလင္ ထုတ္လုပ္မွဳလည္း မက်ဆင္း ခႏၶာကုိယ္ကလည္း အင္ဆူလင္အစြမ္းသတၱိကုိ မခုခံပါဘဲလ်က္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။

ျဖစ္ႏုိင္ပါ၏။ ပန္ကရိယ ဘီတာဆဲလ္က ထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ အင္ဆူလင္ကုိယ္ႏွုိက္က အရည္အေသြးမေကာင္း လွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤကိစၥတြင္ အင္ဆူလင္စြမ္းရည္ အျပည့္အ၀ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သျဖင့္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ရသည္။ ၄င္းကုိလည္း အျခားဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစားမ်ား ထဲတြင္ ထည့္သည္။

ပန္ကရိယဂလင္းကုိ တုိက္ရုိက္ဖ်က္ဆီးျခင္း

ပန္ကရိယ ဂလင္းပ်က္စီးလ်င္လည္း မလြဲမေသြ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ရမည္။ ဤအပုိင္းကုိလည္း ဆီးခ်ိဳ-၂ ထဲတြင္လည္း မၾကာခဏ ထည့္ထားရေလ့ရွိသျဖင့္ ေဆးပညာႏွင့္ မရင္းႏွီးသူမ်ားအဖုိ႔ မ်က္စိလည္စရာ ေကာင္းေနေပေတာ့မည္။ အမွန္မွာ နာတာရွည္ပန္ကရိယေရာင္ေရာဂါ ေၾကာင့္ဆီးခ်ိဳလကၡဏာ ေပၚလာျခင္းမ်ိဳးကုိ သုေတသီ အဆင့္အားျဖင့္ အျခားအမ်ိဳးအစား ထဲထည့္ထားသည္။ ပန္ကရိယဂလင္း ကုိ ခြဲစိတ္ျပီး ထုတ္ထားလွ်င္လည္း ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏုိင္၍ ယင္းကုိလည္း အျခားအမ်ိဳးအစားထဲ ထည့္ရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

အင္ဆူလင္ဆန္႔က်င္ဟုိမုန္းမ်ာ

ထုိ႔ျပင္ အင္ဆူလင္ဆန္႔က်င္ဟုိမုန္းမ်ား အလြန္အမင္း မ်ားျပားေနျခင္း ေၾကာင့္လည္း ဆီးခ်ိဳျဖစ္တတ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လ်င္မူ မ်ားေနေသာ အင္ဆူလင္ဆန္႔က်င္ဟုိမုန္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရုံႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေပ်ာက္ကင္းႏုိင္သည္။ ဤကား ထူးျခားမွဳတည္း။ ဥပမာအားျဖင့္ -ျမန္မာမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းမ၀င္လွေသာ ကူးရွင္းေရာဂါ စသည့္ေရာဂါမ်ားတြင္ အင္ဆူလင္ဆန္႔က်င္ဟုိမုန္းမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနသည္။

ေဆး၀ါးမ်ား

အခ်ိဳ႔ေဆး၀ါးမ်ားသည္ အင္ဆူလင္ ထုတ္လုပ္မွုကုိ ပိတ္ပင္သည္။ အခ်ိဳ႔အဆိပ္သင့္ ပစၥည္းမ်ားကလည္း ပန္ကရိယ ဘီတာဆဲလ္ကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိလည္း ဤအမ်ိဳးအစားထဲ ထည့္သြင္းရသည္။

———————————————————————————————————–
ဤမွ်ႏွင့္ မ်က္ေစ့လည္စရာ ေကာင္းေသာ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း အပုိင္းကုိ အဆုံးသတ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရာဂါလကၡဏာအပုိင္းကုိ ေရးသားရပါေတာ့မည္။

———————————————————————————————————
: mutation မ်ိဳးဗီဇခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း
:chronic pancreatitis နာတာရွည္ပန္ကရိယ ေရာင္ျခင္း အလြန္ၾကာရွည္ျပီး ပန္ကရိယဂလင္း ရာခုိင္ႏွုန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္စီးသြားလွ်င္လည္း ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဤသည္ကုိလည္း လက္ေတြ႔ေဆးပညာ နယ္ပယ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆီးခ်ိဳ-၂ ထဲထည့္၍ ကုသေနၾကရသည္။
:counter-insulin hormones အင္ဆူလင္ကုိ ထုတ္လုပ္မွဳနည္းေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အင္ဆူလင္စြမ္းေဆာင္သမွ်၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ကုိပါ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အင္ဆူလင္ဆန္႔က်င္ ဟုိမုန္းမ်ား အမည္ကုိ ခံယူထားၾကသည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ အမည္အားျဖင့္ ဂလူကာဂြန္ဟုိမုန္း သည္ ထင္ရွားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s