ဂလူကုိမီတာအသုံးျပဳနည္း

Posted: May 14, 2009 in ဂလူကုိမီတာ
Tags: ,

လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား

အသုံးျပဳနည္းအဆင့္ဆင့္

၁)သၾကားစစ္တံ (Test strip) ကုိ ဘူးထဲမွ ထုတ္၍ ဂလူကုိမီတာတြင္ တပ္ပါ။ အေရာင္ရင့္ရင့္ လုိင္း အမွတ္အသား ျပထားသည့္အပုိင္းမွာ ေသြးထည့္ရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဂလူကုိမီတာ၏ ပါ၀ါခလုတ္ကုိ ဖြင့္ရန္လုိပါသည္။ အခ်ိဳ႔ဂလူကုိမီတာမ်ားမွာမူ သၾကားစစ္တံ (Test strip) တပ္လုိက္ရုံႏွင့္ အလုိအေလ်ာက္ ဖြင့္ထားျပီး ျဖစ္သည္။

၂)လန္းဆတ္အပ္(lancet) ႏွင့္ အေရျပားမွ ေသြးေဖာက္ပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေသြးကုိ လက္ေခ်ာင္းထိပ္မ်ားမွ ေသြးေဖာက္ေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ဂလူကုိမီတာမ်ားမွာ ခႏၶာကုိယ္၏ အျခားေနရာမ်ားမွ ေသြးကုိလည္း သုံး၍ ရသည္။

၃)ေဖာက္လုိက္ေသာ ေသြးကုိ သၾကားစစ္တံ(Test strip) ၏ အမွတ္အသားျပထားေသာ ေနရာတြင္ထည့္ပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ သၾကားစစ္တံ၏ အစြန္းတြင္ အမွတ္အသား ျပထားသည္။

၄)ဂလူကုိမီတာကုိ ၾကည့္ပါ။ Waiting/processing သေကၤတ ေပၚလာျပီး အသံတစ္သံ ထြက္လာမည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္ေဆးလုိက္ေသာ ေသြးပမာဏသည္ mg/dl ဟူေသာ ယူနစ္ သု႔ိမဟုတ္ mmol/l ဟူေသာ ယူနစ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထြက္လာမည္။

၆)ရရွိလာေသာ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ပမာဏ အခ်က္အလက္ကုိ စာအုပ္တြင္ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားျပီး သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသေသာအခါ ယူသြားပါ။

 

Dr.Lwanwai

Advertisements
Comments
  1. kom says:

    အက်ီုဳးရွိသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s