ဆီးခ်ိဳေရာဂါကုထုံးကုိခံယူျခင္းႏွင့္မခံယူျခင္း မည္သုိ႔ကြာျခားသနည္း

Posted: November 28, 2009 in ကုထုံး
Tags: ,
ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ကုထုံးဟု ဆုိရေသာ္လည္း ဆရာ၀န္ သူနာျပဳမ်ား၏ အားထုတ္ရမႈထက္ ေ၀ဒနာရွင္ လူနာ၏ အားထုတ္ရမႈက သာ၍ မ်ားေပ၏။ ဆီးခ်ိဳဆုိင္ရာကုထုံး ခံယူေနသူဟူသည္ကား အဘယ္သုိ႔ေသာ လူမ်ိဳးနည္း။ ဆီးခ်ိဳကုထုံးခံယူေနသူ ဟူသည္မွာ ဆီးခ်ိဳဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မိသားစုဆရာ၀န္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဆရာ၀န္တစ္ဦးဦး၏ ဆီးခ်ိဳႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးမႈကုိ ခံယူေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ေခၚဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။လူနာ၏ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ မိမိေရာဂါအေပၚ သိနားလည္ ဗဟုသုတ ျပည့္၀မႈ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ တုိ႔သည္ ေရာဂါကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အသက္တမွ် အေရးၾကီးေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ လူနာ၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ သိနားလည္မႈသည္သာ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ပမာဏကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အထိေရာက္ဆုံးေသာ ကုထုံးလက္နက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ပမာဏကုိ သက္မွတ္ထားေသာ အကန္႔အသတ္အတြင္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းသည္ မည္သုိ႔ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသနည္းဟု ေမးဖြယ္ရွိသည္။ မွန္ပါသည္။ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ပမာဏကုိသာ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါက ဆီးခ်ိဳ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာဂါ၊ မ်က္စိကန္းျခင္းေ၀ဒနာ၊ အာရုံေၾကာေရာဂါမ်ားကုိ သိသိသာသာ ဟန္႔တားႏုိင္ျပီး ျဖစ္လာလွ်င္လည္း သိသာထင္ရွားစြာ သက္သာေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၏ ေနာက္လုိက္မ်ားျဖစ္ေသာ လူသတ္ေက်ာက္ကပ္၊ လူသတ္ႏွလုံး၊ လူသတ္အာရုံေၾကာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကုိ တိတ္တခုိးပံ့ပုိးေပးေနသည့္ လူသတ္ေထာက္ပံ့ေရး လက္နက္မ်ားရွိ၏။ ယင္းတုိ႔ကား ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ေသြးအတြင္း ကုိလက္စထေရာပမာဏ (Cholesterol level) မ်ားျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္း၊ ေသြးတုိးေရာဂါရွိျခင္း (Hypertension) (၁၄၀/၉၀ ထက္မ်ားသည္) ႏွင့္ ပုံမွန္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့မရွိျခင္း တုိ႔တည္း။

ေသြးတုိးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟားဗတ္ေဆးေက်ာင္း(Harvard Medical School) ႏွင့္ ဟားဗတ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသုိလ္ (Harvard School of Public Health) မွ သုေတသီအခ်ိဳ႔က ဆုိထားသည့္ (ယုံၾကည္ဖြယ္ရွိသည့္) ေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ ေသြးတုိးေရာဂါရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သက္တူရြယ္တူ လူမ်ိဳးတူ ေဆးလိပ္ေသာက္ မေသာက္တူ၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္တူ၊ မ်ဳိးဗီဇတူ စသည္အကုန္တူေသာ ေသြးတုိးေရာဂါမရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ရန္ သုံးဆမွ် ပုိမုိမ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္ ဟုဆုိသည္။

အျခားေသာ သက္ေသသာဓကတစ္ရပ္အရမူ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ဆီးခ်ိဳ-၂ ရွိေသာ္လည္း ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္လုပ္၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ခ်၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား မွီ၀ဲသုံးေဆာင္ေသာ လူနာမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကုိ (သုိ႔မဟုတ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေက်ာက္ကပ္စသည့္ ေရာဂါတုိ႔ကုိ) လုံး၀ေပ်ာက္ကင္းေစတတ္သည္ဟု ေတြ႔ရသည္။

exercise Pictures, Images and Photos

ေသခ်ာသည့္ အခ်က္မွာ ဆုိခဲ့ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း၊ အစားအေသာက္ စသည့္ က်န္းမာလုိသူတစ္ဦး ေဆာင္ရြက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ထုိက္သည့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳ-၂ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အလားအလာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အၾကိဳဆီးခ်ိဳအဆင့္ ေရာဂါ ျဖစ္ေနေသာ လူနာမ်ားကုိ ခႏၶာကုိယ္၏ အင္ဆူလင္အာနိသင္အေပၚ တု႔ံျပန္မႈ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လြန္စြာအကူအညီေပးသည္ဟု ဆုိႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ကုသ၍ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ျခင္းမရွိဟူေသာ အခ်က္ကုိသာ ျမဲျမံစြာ ဆုပ္ကုိင္ထားေစလုိပါသည္။ အနည္းငယ္ေသာ လူနာမ်ား ဆီးခ်ိဳ-၂ မွလုံး၀ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္ကမူ အမွန္ျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ိဳ-၁ တြင္မူ ေရာဂါစျဖစ္ခါစ ၅ ႏွစ္အတြင္းတြင္ Honey-moon phase ဟု ေခၚရေသာ ကာလတစ္ရပ္ရွိသည္။ ထုိကာလတြင္ အင္ဆူလင္ ထုိးေဆးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ေပးရသည္အထိ အေျခအေနတုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႔ေသာ ဆီးခ်ိဳ-၁ ေရာဂါရွင္အခ်ိဳ႔က လုံး၀ေပ်ာက္ကင္းသြားျပီဟု အထင္ရွိတတ္သည္။ သုိ႔ေသာ ဤကာလသည္ ၁ ႏွစ္၂ႏွစ္မွ်ထက္ ပုိ၍ မၾကာျမင့္ေခ်။ မၾကာမီပင္ အင္ဆူလင္ထုိးေဆးမ်ား ျပန္လည္ အသုံးျပဳလာရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႔ကမူ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳျခင္း၊ အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ အင္ဆူလင္ ထုိးေဆးအမ်ားအျပားကုိ သုံးစြဲေနရာမွ အင္ဆူလင္ထုိးေဆး အနည္းငယ္သာ အသုံးျပဳရန္ လုိလာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အင္ဆူလင္အာနိသင္ အေပၚ ခႏၶာကုိယ္၏ တုံ႔ျပန္ျခင္း ေကာင္းမြန္ တုိးတက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ေသခ်ာေသာ စကားကုိ ဆုိရလွ်င္ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းသည္ အဆုိပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ မိမိအားမေပးသည့္ တုိင္ေအာင္ က်န္းမာေသာ ဘ၀ကုိ ရဖုိ႔ အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးအေျမာက္အျမား ေပးႏုိင္သည္ကုိမူ ျငင္းပယ္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။

ဆီးခ်ိဳကုိ ကုသရသည္ကမူ အသက္အရြယ္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အညီေျပာင္းလဲ၍လာရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အင္ဆူလင္ကုိ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ဘီတာဆဲလ္မ်ား ပ်က္ဆီးလာျပီး အင္ဆူလင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ပမာဏကလည္း ေလ်ာ့နည္းလာတတ္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အင္ဆူလင္၏အာနိသင္ကုိ ခႏၶာကုိယ္၏ တုံ႔ျပန္မႈကလည္း က်ဆင္းလာျပန္သည္။ အလားတူပင္ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ ၾကြက္သားမ်ားက ေလ်ာ့နည္းလာျပီး အဆီမ်ားကစုပုံလာျပန္သည္။

ထုိထုိေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ၾကီးသူမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား-၂ ျဖစ္ရန္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားထက္ အခြင့္အေရးပုိမုိရရွိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ၾကီးသူမ်ားကုိ ကုသရသည့္ ကုထုံး ပန္းတုိင္သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းေပၚမူတည္၍ မလြဲမေသြ ကြဲျပားရသည္။ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ပမာဏကုိ ငယ္ရြယ္သူမ်ားကုိ ထိန္းထားသလုိ အလြန္အမင္း တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ အျခားအျခားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အသက္ကာလ ဥတုအာဟာရ အပုိင္းအျခား၊ ကုထုံးကုိ မည္မွ်နားလည္ လက္ခံႏုိင္မလဲဟူေသာ စိတၱဳပၸါဒ္ႏွင့္ ဗဟုသုတအပုိင္းအျခား စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာ ကြဲျပားသြားေလသည္။

ဆီးခ်ိဳကုထုံးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ကုထုံးမ်ားကုိ ခံယူေနသူအား ဆီးခ်ိဳဆုိင္ရာကုထုံးမ်ား ခံယူေနသူဟု ေျပာဆုိႏုိင္ပါသလား။

သီအုိရီအရမူ အစားအေသာက္၊ ေလ့က်င့္ခန္း၊ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ သာဓကရွိ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သက္ေသအရင္းခံ ေဆးကုထုံးမ်ား (Evidence-based Medicine) ကုိ အပရိကထားေသာ မည္သည့္ကုထုံးကုိမွ ဆီးခ်ိဳကုထုံး အျဖစ္ ယုံၾကည္သတ္မွတ္ရန္ ယုတၱိမရွိပါ။ အကယ္၍ ကမာၻအရပ္ရပ္က စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အေကာင္းဆုံး ကုထုံးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆးတုိ႔ တြဲဖက္ကုသသည္ ဆုိလွ်င္မူ စမ္းသပ္ဆဲကာလအေနျဖင့္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိေသးသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ျမန္မာ့တုိင္းရင္းေဆးႏွင့္ ပိစပ္ရြက္မ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ အသုံး၀င္ေၾကာင္း ထိေရာက္ေသာ ရုိက္ခ်က္တစ္ခ်က္တစ္ေလမွ် ရုိက္မျပႏုိင္ေသးပါ။ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္မ်ားကမူ ကမာၻကုိ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ ရုိက္ျပႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း လတ္တေလာ ကာလတြင္မူ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကုိ ကလိထုိးရုံမွ် တတ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ ေနာင္ေတာ့ မေျပာတတ္။

Dr.Lwanwai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s