အစားအေသာက္ႏွင့္ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား-၂

Posted: May 11, 2010 in ကုထုံး
Tags:
ျမန္မာလူမ်ိဳး လူနာမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း က ညႊန္ၾကားထားေသာ အစားအေသာက္ စာရင္းဇယားမ်ား ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္ မရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ညႊန္ၾကားထားေသာ အစားအေသာက္ စာရင္းဇယားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ လစ္လပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လူနာအမ်ားစုအတြက္ အေကာင္းဆုံး အစားအစာမွာ သူတုိ႔ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနေသာ အစားအစာမ်ားကုိ မြမ္းမံထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ပညာရွင္မ်ား(Dietitians) သည္ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ ႏွင့္ ေရာဂါအေျခအေန အဆင့္အတန္း ေပၚမူတည္၍ အစားအေသာက္ကုိ ညႊန္ၾကားရပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ သုေတသီမ်ားသည္ လူနာမ်ား၏ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ကုိ ထိန္းသိမ္းေရးကုိ ဦးစားေပးျပီး ရုိးရာအစဥ္အလာ အစားအေသာက္မ်ား၊ ေငြေၾကးအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ အေလးဂရုျပဳ၍ ညႊန္ၾကားၾကသည္။

အစားအေသာက္ တမ်ိဳးခ်င္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အာဟာရမ်ားပါ၀င္သမွ်ကုိ တုိင္းတာ၍ ဆီးခ်ိဳကုထုံးအတြက္ အသုံးျပဳရန္မွာမူ သုေတသနအင္အားျဖင့္ အမီလုိက္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းေနသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ သတိထားရန္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။

(၁)ကယ္လုိရီ ကန္႔သတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (အစားအေသာက္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ရေသာ ကယ္လုိရီပမာဏကုိ တြက္ခ်က္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပမာဏကုိသာ စားေသာက္ေစျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ စားေသာက္သည့္ ပမာဏကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း) သည္ ပထမ အေရးအၾကီးသည္။

(၂)ယင္းေနာက္ လူတစ္ဦးခ်င္းေပၚ မူတည္၍ အစားအေသာက္ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္းသည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည္။ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ေလ့လာရန္ ဤေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ။

(၃)ျပည့္၀ဆီ (Saturated fats: ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည့္၀ဆီဆုိသည္မွာ ပုလင္းထဲတြင္ ဒီတုိင္းထားလွ်င္ ခဲသြားေသာ ဆီမ်ား၊ ဥပမာ ၀က္ဆီ ၊အမဲဆီ၊ စားအုံးဆီ) မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း (အဆီအားလုံးရဲ႔ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္နည္းေအာင္ စားျခင္း) ႏွင့္ သၾကားစားသုံးျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းကလည္း ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည္။ ပဲဆီ၊ ႏွမ္းဆီ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ မျပည့္၀ဆီ (unsaturated fats) တုိ႔ကုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပမာဏ (ေန႔စဥ္အာဟာရ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္) စားသုံး၍ ရပါသည္။

ယင္းအတြက္ ကစီဓာတ္ (တနည္း) ကာဘုိဟုိက္ဒရိတ္ဓာတ္မ်ား စားသုံးျခင္းအတြက္ Glycemic Index ဟု ေခၚေသာ ဇယားကုိ အခ်ိဳ႔လူနာမ်ားက အသုံးျပဳၾကပါသည္။ ယင္းဇယားကုိ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္း ဇယားသည္ အစားအေသာက္ ပုံစံတစ္ခုလုံးအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး အခ်က္အလက္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူခ်ည္းသက္သက္ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳကုထုံး၏ အစားအေသာက္ အေျခခံပုံစံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေလးနက္စြာ သတိမူရမည္။ ယင္းဇယားသည္ အစားအေသာက္ ေရြးခ်ယ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလုိသည္။ ယင္းဇယားအေပၚမူတည္၍ လုံး၀ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ထုတ္ႏုတ္ယူကာ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၄)ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အသားစားနည္းသည့္ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေန႔စဥ္စားသုံးေနက်အတုိင္း စားသုံးျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

ေျမထဲပင္လယ္အစားအေသာက္ ပုံစံ (Mediterranean-style diet) ကုိ ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၂ အတြက္ အသုံးျပဳရာ အျခား အစားအေသာက္မ်ားထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း လူတစ္ဦးခ်င္းေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ေပးေသာ အစားအေသာက္ ကုိသာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပည့္စုံတိက်သည့္ ပုံစံျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာ သတိေပးပါသည္။ ဆရာ၀န္က Glycemic Index အပါအ၀င္ အျခား အခ်က္အလက္မ်ား (အစားအေသာက္ပမာဏ၊ အာဟာရပမာဏ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ လူမႈေရး စိတ္ပညာရႈေထာင့္) ကုိ ညွိႏႈိင္း၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအေသာက္ပုံစံကုိ ညႊန္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၁)ၾကက္သား၊အသား၊ငါး (၃၀၀ ဂရမ္ခန္႔) (၂)ၾကက္ဥ (မ၀ေသာ ပုံမွန္လူမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ လုံးမွ ၅ လုံးစားႏုိင္သည္။ (၀ေသာသူမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္လုံးမွ် စားႏုိင္သည္။) (၃)ႏုိ႔ႏွင့္ဒိန္ခ်ဥ္(မ၀သူမ်ား ၀.၅ လီတာ)(၀သူမ်ား လည္း ၀.၅ လီတာ) (၄)အသီးအရြက္မ်ား (မ၀သူမ်ား ၈၀၀ ဂရမ္)(၀သူမ်ား ၇၀၀ ဂရမ္) (၅)အသီးအႏွံမ်ား(၅၀၀ ဂရမ္ )(၀သူမ်ား ၃၀၀ ဂရမ္)
(၆)ေပါင္မုန္႔ညိဳ(၁၀၀-၁၅၀ဂရမ္)(၀သူမ်ား ၅၀-၇၅ ဂရမ္) (၇)ထမင္း (ဆန္) သင့္ေလ်ာ္ေသာပမာဏ စသည္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ ညႊန္ၾကားေလ့ရွိပါသည္။

—————————————————————————————————
St.-Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education က ညႊန္ၾကားထားေသာ Diet 9 ဇယားတြင္မူ ၀ေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ မ၀ ေသာလူနာမ်ားအတြက္ အစုႏွစ္စု ခြဲျခားကာ ေဖာ္ျပထားသည္။ Diet 9 မွာ အင္ဆူလင္ ထုိးေဆး အသုံးမျပဳေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ အင္ဆူလင္ ကုထုံးယူရသူမ်ားအတြက္ Diet 9 a ဇယားကုိ အသုံးျပဳသည္။ ယင္းတြင္ အာလူးကုိ ၂၀၀ ဂရမ္ႏွင့္ ေပါင္မုန္႔ညိဳ ၂၀၀ ဂရမ္ ဆန္(ေျပာင္း) ၆၀ ဂရမ္ကုိ Diet 9 မွာ ထပ္ေပါင္းထည့္သြင္းရမည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဇယားသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ မဟုတ္ပါ။ ယင္းဇယားကုိ ဘာသာျပန္၍ ေဖာ္ျပရလွ်င္
(၁)ၾကက္သား၊အသား၊ငါး (မ၀သူမ်ား ၃၀၀ ဂရမ္စားႏုိင္သည္။) (၀ ေသာသူမ်ား ၂၅၀ ဂရမ္စားႏုိင္သည္။)
(၂)ၾကက္ဥ (မ၀ေသာ ပုံမွန္လူမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ လုံးမွ ၅ လုံးစားႏုိင္သည္။ (၀ေသာသူမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္လုံးမွ် စားႏုိင္သည္။)
(၃)ႏုိ႔ႏွင့္ဒိန္ခ်ဥ္(မ၀သူမ်ား ၀.၅ လီတာ)(၀သူမ်ား လည္း ၀.၅ လီတာ)
(၄)အသီးအရြက္မ်ား (မ၀သူမ်ား ၈၀၀ ဂရမ္)(၀သူမ်ား ၇၀၀ ဂရမ္)
(၅)အသီးအႏွံမ်ား(၅၀၀ ဂရမ္ )(၀သူမ်ား ၃၀၀ ဂရမ္)
(၆)ေပါင္မုန္႔ညိဳ(၁၀၀-၁၅၀ဂရမ္)(၀သူမ်ား ၅၀-၇၅ ဂရမ္)

ေအာက္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား စားေလ့မရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ က်န္ရွိေသးသည္။

(၇)cottage cheese (300 g for non-obese) (200g for obese)
(၈)cheese,sheep cheese(40gram for non-obese)(15gram for obese)
(၉) oil (0.5gram)
(၁၀)berry(cranberries,cowberries)(100 gram)
(၁၁)မႈိ အမ်ိဳးမ်ိဳး

အခ်ဳပ္မွာ

ဆီးခ်ိဳအစားအေသာက္သည္ ေရာဂါအဆင့္အတန္းႏွင့္ ကုထုံးအေျခအေန၊ ေငြေၾကးႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္၊ စိတ္အေျခအေန စသည့္အခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသျဖင့့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီေပၚ မူတည္ျပီး သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လုိက္နာဖုိ႔က အေရးအၾကီးဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

Dr.Lwanwai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s