ကုိယ္၀န္ေဆာင္ဆီးခ်ိဳ ဆုိသည္မွာ ယခင္က ဆီးခ်ိဳေရာဂါ မျဖစ္ဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလ အတြင္း ဆီးခ်ိဳ စတက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုိယ္၀န္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဆီးခ်ိဳကုိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၏ ၃-၁၀% အတြင္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ေရာဂါျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း အတိအက်ကုိ မသိရေသးေသာ္လည္း ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ထြက္လာေသာ ဟုိမုန္း မ်ားေၾကာင့္ အင္ဆူလင္ခုခံမွဳတုိးျခင္း ကုိ အေျခခံသည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ ဆီးခ်ိဳရွိေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္တြင္ ကေလးထြားျခင္းကေလးငယ္၏ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ႏွင့္အသား၀ါေရာဂါ တုိ႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ဆီးခ်ိဳကုိ ကုသ၍ရႏုိင္ျပီး သၾကားဓာတ္ကုိ လုံေလာက္စြာ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကေလးထြားျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားမျဖစ္ေပၚေအာင္ ဟန္႔တားႏုိင္မည္ဟု ယူဆဖြယ္ရွိသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ ဆီးခ်ိဳသည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလ ျပီးဆုံးျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား-၂ ျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္မ်ားသည္။ ဆီးခ်ိဳရွင္ မိခင္မ်ားက ေမြးေသာကေလးမ်ားမွာလည္း အ၀လြန္ျခင္း ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳ-၂ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္။

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ဆီးခ်ိဳ ကုိ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ထားသည္မွာ ကုိယ္၀န္ရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္ ေတြ႔ရွိရေသာ မည္သည့္ ဆီးခ်ိဳတက္မွုမ်ိဳးကုိ မဆုိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ဆီးခ်ိဳဟု ေခၚဆုိရန္ျဖစ္သည္။ ဤအဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ အရဆုိလ်င္ လူနာသည္ ယခင္ကတည္းက ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေရာဂါျဖစ္ေနမွန္း မသိဘဲ ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည့္ အခါတြင္မွာ ေရာဂါျဖစ္ေနေၾကာင္း စတင္သိရွိရျခင္းမ်ိဳး သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ခ်ိန္ႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ကာလ တုိက္ဆုိင္သြားျခင္းမ်ိဳး မ်ားလည္း ပါ၀င္ရေပေတာ့မည္။

Read the rest of this entry »

Advertisements

ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား-၂ သည္ အင္ဆူလင္ကုိခုခံျခင္း1ႏွင့္ အင္ဆူလင္မတုိးျခင္း2 ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္အတူ အင္ဆူလင္ထုတ္လုပ္ျခင္း လည္း အနည္းငယ္ က်ဆင္းလာတတ္သည္။ အခ်ိဳ႔လူနာမ်ားတြင္မူ အင္ဆူလင္ လုံး၀ မထုတ္လုပ္ႏုိင္ေတာ့ သည္လည္း ရွိသည္။ မည္သည့္ အခ်က္က ခ်ိဳ႔ယြင္းသည္ဟူ၍ အတိအက် ဆုိႏုိင္ေသးသည္ေတာ့ မဟုတ္။ သိရွိရသေလာက္ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ တူရာတူရာစု၍ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား-၂ မွာ အျဖစ္အမ်ားဆုံး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။

ဆီးခ်ိဳ-၂၏ အေစာပုိင္း အဆင့္တြင္ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ အဓိက ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မွာ အင္ဆူလင္သတၱိမတုိးျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းအဆင့္တြင္ ေသြးအတြင္းရွိ အင္ဆူလင္ ပမာဏသည္ မ်ား၍ေနသည္။ ဤအဆင့္၌ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အင္ဆူလင္အေပၚတုံ့ျပန္မွု တုိးေစရန္ (တနည္း- အင္ဆူလင္တုိးေစရန္) ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ အသည္း3<မွ ဂလူးကုိစ့္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္မွုကုိ တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေဆး၀ါးမ်ားေပးၾကသည္။ ေရာဂါ အေျခအေန ပုိမုိဆုိးရြားလာေသာအခါ အင္ဆူလင္ ထုတ္လုပ္မွု ပါ က်ဆင္းလာသည္။ ထုိအခါ အင္ဆူလင္ကုထုံး**¹ ပါ လုိအပ္လာရေလ့ရွိသည္။

Read the rest of this entry »

ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား ၁ သည္ အင္ဆူလင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ဘီတာဆဲလ္ ပ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘီတာဆဲလ္သည္ ပန္ကရိယဂလင္း* အတြင္း လင္ဂါဟန္ ဆဲလ္ အစုအေ၀းတြင္ ျမဳပ္လ်က္ရွိသည္။ ပုံတြင္ အစိမ္းေရာင္ ႏွင့္ျပထားေသာ ဆဲလ္မ်ားမွာ ဘီတာဆဲလ္ျဖစ္သည္။

လင္ဂါဟန္ဆဲအစုေ၀း(Islets of langerhans)

( အင္ဆူလင္(insulin) ထုတ္သည့္ ေနရာက အစိမ္းေရာင္(ဘီတာဆဲလ္)

ဂလူကာဂြန္(glucagon) ထုတ္သည့္ေနရာက အနီေရာင္(အယ္ဖာဆဲ)

နူကလိယပ္စ္ (nucleus)ေနရာက အျပာေရာင္)

.
ဤေရာဂါအမ်ိဳးအစားကုိ (၁)အင္မ်ဴးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေရာဂါ ႏွင့္ (၂)ဆက္စပ္မွု အေၾကာင္းရွာမရသည့္ ေရာဂါဟု ထပ္မံခြဲျခားသည္။ အမ်ားစုက အင္မ်ဴး*² ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ အမ်ိဳးအစား ၁ ကုိကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္း ရွာမေတြ႔ေသးပါ။ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပတြင္ ဆီးခ်ိဳ -၂ က ၉၀ ရာခုိင္ႏွုန္း ဆီးခ်ိဳ -၁ က ၁၀ ရာခုိင္ႏွုန္း ျဖစ္ပြားသည္ဟု ဆုိသည္။ အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ဘက္တြင္လည္း ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ အမ်ိဳး အစား ၂ သည္ အမ်ိဳးအစား၁ ထက္ ၂ ဆခန္႔ ပုိမုိျဖစ္ပြားသည္ဟု ဆုိထားသည္။

ဆီးခ်ိဳ-၁ ေရာဂါရွင္ အမ်ားစုသည္ ေရာဂါစျဖစ္သည့္ အခ်ိန္၌ ကုိယ္အေလးခ်ိန္မွာ လူသာမန္မ်ား အတုိင္းပင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ေရာဂါစျဖစ္ကာစ အခ်ိန္က အင္ဆူလင္တုိးမွု *³ ပုံမွန္အတုိင္းပင္ရွိတတ္သည္။ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား ၁ သည္ လူၾကီးမ်ားေရာ ကေလးမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ္လည္း ငယ္ရြယ္သူ မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေၾကာင့္ ဂ်ဴဗင္ႏုိင္း ဆီးခ်ိဳ ( လူငယ္ဆီးခ်ိဳ) ဟုသာ အစဥ္အဆက္ မပ်က္ေခၚေ၀ၚတတ္ၾကသည္။

Read the rest of this entry »

ဂရိစကားျဖစ္ေသာ ဒုိင္ယာဘိတိစ္( Diabetes) ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဆီးသြားျခင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ေဆးပညာစကားလုံး ဆီးခ်ိဳဟူသည္မွာ ဒုိင္ယာဘိတိစ္ မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒုိင္ယာဘိတိစ္ မလုိက္တပ္စ္ ( Diabetes mellitus) ျဖစ္သည္။ အျခား ဆီးသြားမ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားအနက္ ထင္ရွားသည္မွာ ဒုိင္ယာဘိတိစ္ အင္ဆိပိဒပ္စ္ (Diabetes insipidus) ျဖစ္သည္။ ဒုိင္ယာဘိတိစ္ အင္ဆိပိဒပ္စ္သည္ ဦးေႏွာက္ အတြင္းရွိ ပစ္က်ဴထရီဂလင္း* အၾကိတ္ျဖစ္ေပၚမွုေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းေရာဂါသည္ ေဖာ္ျပေနဆဲ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ဆီးသြားမ်ားျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း စေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၌ ဆင္တူေသာ္လည္း ျခားနားေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္ကုိ သတိမူရပါမည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ၾကီး က ဆီးခ်ိဳေရာဂါ လူနာ အေရအတြက္သည္ ခရစ္သကၡရာဇ္၂၀၃၀ တြင္ သန္း၃၅၀ ေက်ာ္အထိ မ်ားျပားလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ အစုိးရမ်ားနွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့မွုအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ပညာေပးေရး၊ ေရာဂါ အမည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ နာတာရွည္ မစြမ္းမသန္ျဖစ္မွုမ်ားအတြက္ ကုသမွုေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။

Read the rest of this entry »

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ကုိ အဂၤလိပ္ ေဆးပညာ စကားလုံးနဲ႔ Diabetes mellitus ( ဒုိင္အာဘိတိစ္ မလုိက္တပ္စ္) လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ဟာ ခႏၶာကုိယ္ မွာရွိတဲ့ ဂလူးကုိစ့္ဓာတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဇီ၀ဓာတု (မက္တာဘုိးလစ္ျဖစ္စဥ္) တစ္ခု ကေမာက္ကမ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚရတဲ့ ေ၀ဒနာစု တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခ်က္ ကေတာ့ မ်ိဳးရုိးဗီဇ (မ်ိဳးရုိးလုိက္ျခင္း) အေနအထုိင္ဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေၾကာင့္ရယ္ ျဖစ္တယ္။ (ဒီေနရာမွာ အေနအထုိင္ ဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိတာကေတာ့ အထုိင္မ်ားတာ အ၀လြန္ အစားအစာ ေတြစားတာတုိ႔လုိ အလြန္အမင္း ဇိမ္က်က် ေနထုိင္မွုမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ မ်ိဳးရုိးဗီဇရဲ႔အျပစ္ မဟုတ္ပါဘဲ မိမိ ေနပုံထုိင္ပုံ အဆင္မေျပ အခ်ိဳးမက်လုိ႔ ဆီးခ်ိဳ ျဖစ္ရတာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။)

ဒီအခ်က္ေတြ ပုံစံတက် မျဖစ္တဲ့ အခါ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႔ ဂလူးကုိစ့္ဓာတ္ (သၾကားဓာတ္)နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္ ခ်ိဳ႔ယြင္း ေဖာက္ျပန္ သြားတယ္။ အဲဒီအခါ လူ႔ကုိယ္ခႏၶာ ရဲ႔ ေသြးထဲမွာ သၾကားဓာတ္ ပမာဏအဆင့္ ျမင့္တက္ လာပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျမင့္တက္တာကုိ အဂၤလိပ္ ေဆးပညာ စကားလုံးနဲ႔ (hyperglycemia ဟုိက္ပါဂလုိက္ဆီးမီးယား) လုိ႔ေခၚပါတယ္။

Read the rest of this entry »